תנאי שימוש באתר mayanegri.com

 1. כללי
  • ברוכים הבאים לאתר האפנה com (להלן: "האתר") המשמש כחלון ראווה, קטלוג וחנות דיגיטלית (להלן: "החנות הדיגיטלית" או "החנות") מבית הבעלים בע"מ (להלן: "הבעלים").
  • בבחירתך לעשות שימוש כלשהו באתר ובחנות הדיגיטלית הנך להסכים לתנאי שימוש אלו במלואם.
  • בהעדר הסכמה לאילו מהתנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו, עליך להימנע מכל רכישה בחנות הדיגיטלית.
  • החנות הדיגיטלית מאפשרת לך לחפש ולרכוש בגדי אפנה ואביזרים מוצעים בכפוף לתנאי שימוש אלו, אולם אם הנך מתחת לגיל 18, רכישה של מוצרים בחנות מותנית בהסכמת הוריך. על ידי לחיצה על "אני מסכים" לתנאי השימוש, אתה מאשר שהם קראו ומסכימים להוראות תנאי שימוש אלה.
  • כל שימוש שייעשה בתנאי שימוש אלו בלשון זכר או בלשון נקבה הינו לצרכי נוחות בלבד, והפנייה היא לנשים ולגברים כאחד. כמו-כן, כל פניה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים ולהפך.
 2. תנאי השימוש
  • תנאי שימוש אלו נועדו להבהיר מה הם התנאים החלים על כל מי שעשה, עושה ו/או יעשה שימוש באתר ובחנות הדיגיטלית.
  • תנאי שימוש אלו חלים על מלוא האתר ו/או חלקים ממנו ועל השימוש בו ובתכנים הכלולים בה, לרבות על עיצובים, קוד מקור, מודולי תוכנה ותכנים ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם של החנות הדיגיטלית ו/או שהחנות הדיגיטלית מאפשרת נגישות אליהם ו/או רכישתם, והם מהווים חלק בלתי נפרד מהם ומתפקוד החנות הדיגיטלית ו/או משירותים ו/או המוצרים המוצעים בה ו/או באתר (להלן, ביחד ולחוד: "השירותים").
  • בתנאי שימוש אלו, הביטוי "תוכן" כולל כל שירות, מוצר, קוד מקור, מודול תוכנה, יישום תוכנה, טקסט, תצלום, תמונה, עיצוב, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע או מידע אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים בחנות הדיגיטלית זו ו/או שימשו לתכנונה/אפיונה ו/או המוזנים אליה ו/או הכלולים בה ו/או הממוענים אליה/ממנה, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין בלא תשלום, על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות, אך לא רק, פטנטים, סימני מסחר זכויות יוצרים וזכויות מוסרית, המתייחסות לאלו מהם.
  • הוראות תנאי שימוש אלו הן מצטברות ו/או חלופיות ו/או משלימות, לפי העניין והקשר הדברים.
  • הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לשנות תנאי שימוש אלו, והנך להסכים בזאת כי בכל שימוש שלך בחנות הדיגיטלית לאחר המועד שבו תנאים אלו השתנו הנך לקבל על עצמך את הגרסה המעודכנת.
  • עליך לעשות שימוש במידע, ובשירותים ובמוצרים המוצעים לך באתר ובחנות הדיגיטלית בכפוף לכל דין ולתנאי שימוש אלו.

 

 1. הגישה לאתר ולחנות הדיגיטלית
  • לצורך גישה לאתר ו/או לחנות הדיגיטלית ייתכן ותידרש לקבוע שם משתמש וסיסמה ו/או לאפשר לאתר חיבור באמצעות צדדים שלישיים כגון פייסבוק, גוגל ואחרים. השמירה והשימוש במידע זה הינם בהתאם למסמך נפרד מתנאי שימוש אלו ואשר הקובע את מדיניות הפרטיות של האתר ובכפוף לכל דין.
  • הבעלים יכולים לדרוש פרטי גישה ללא הודעה מוקדמת, או להוסיף לדרוש זאת, או להפסיק לדרוש זאת, או לעשות כן מדי פעם בפעם, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי.
  • הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאפשר שימוש או למנוע שימוש באתר וחנות הדיגיטלית בכל עת, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
  • יכול שהגישה לחנות הדיגיטלית או חלקה, והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, תתאפשר למשתמשים מסוימים אך תהא מוגבלת למשתמשים אחרים, או לא תתאפשר כלל ו/או תהא מותנית בתנאים, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים.
 2. סוגי התכנים בחנות הדיגיטלית
  • הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לבחור האם ואלו תכנים יופיעו ו/או יפורסמו, או יפסיקו/יוסיפו להופיע ו/או להתפרסם בחנות הדיגיטלית, או יופיעו/יתפרסמו מדי פעם בפעם, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, וללא הודעה מראש או עדכון בדיעבד.
  • הבעלים עשויים לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק ולעדכן מעת לעת את תכני החנות הדיגיטלית ו/או מראה החנות הדיגיטלית ו/או אופן הפעלתה ו/או אופן השימוש בה ו/או מוצרים ו/או שירותים הכלולים בה, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתם הבלעדי.
  • הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לכלול בחנות הדיגיטלית תכנים המהווים פרסומות שלהם ו/או של אחרים ו/או תכנים מסחריים אחרים כלשהם (להלן: "פרסומות").
  • הפרסומות שיופיעו בחנות הדיגיטלית ו/או שיישלחו למשתמשים בה, הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים.
 3. שימוש בחנות הדיגיטלית
  • הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להפעיל דרכי גישה, אמצעי חיפוש ו/או מנועי חיפוש בחנות הדיגיטלית, שיאפשרו גישה לתכנים מסוימים בחנות הדיגיטלית או חלק ממנה עפ"י בחירת הבעלים, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
  • הנך לאשר כי יתכנו תקלות מכל סיבה שהיא העלולות למנוע את הגישה ו/או השימוש בחנות הדיגיטלית, או להכביד עליהם, לרבות עקב קשיי תקשורת ו/או עקב תחזוקת האתר ו/או מטעמים אחרים, ויכול שהשימוש בחנות הדיגיטלית ייקטע ו/או יופסק ללא השלמה ו/או שמירה של רכישה. הבעלים יהיו פטורים מכל אחריות לכך, ועליך לשמור מראש כל מידע שבדעתך לעשות בו שימוש או להזין לחנות הדיגיטלית, בטרם עשותך כן, וכן כל סוג של מסמך ו/או מידע הקשור באופן ישיר ובאופן עקיף בפעולות שתבצע באמצעות החנות הדיגיטלית
 4. הזמנת מוצרים ו/או שירותים דרך החנות הדיגיטלית
  • החנות הדיגיטלית מאפשרת לך לחפש, לבחור, לשמור או להגדיר שירותים ו/או מוצרים לשם הזמנתם ו/או רכישתם תוך מסירת פרטים הכרחיים לביצוע הרכישה, התשלום והמסירה ובכלל זה מס' זיהוי ישראלי, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי, מס' טלפון נייד, אופן ביצוע האיסוף של המוצר, וכד'.
  • הנך להסכים בזאת במפורש כי הבעלים פטורים לחלוטין מכל אחריות, נזק או אי נוחות, לך או לאחרים, לגבי השימוש בחנות הדיגיטלית.
  • רכישת מוצרים ו/או שירותים על ידך בחנות הינה לצריכה פרטית ולא רכישה סיטונאית וכן בכפוף להוראות דיני מדינת ישראל ותנאי שימוש אלו.
  • תמונות, אילוסטרציות והדמיות המופיעות בחנות הדיגיטלית הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את הבעלים. ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו הדבר לא יחייב את החברה. הצבעים שיוצגו בחנות וכל תמונה שהיא הכוללת מוצר המוצע לרכישה, נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות, ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך
  • פעולת "רכישה" של מוצר כלשהו באתר הינה הצעה ממך לבעלים לרכוש את המוצר המבוקש במחיר המוצג, וכן במידות, צבעים ויתר מאפייני המוצר. הבעלים יכול לקבל את ההצעה או לדחות אותה. קבלת ההצעה הינה לאחר פירעון התשלום במלואו ובמסירת המוצר המוזמן לידיך או איסופו בכפוף להוראות תנאי שימוש אלו להלן ולזמינותו במלאי.
  • הבעלות במוצר ו/או שירות שהבעלים סיפקו למזמין תישאר בבעלות הבעלים עד לפירעון כל התשלומים בפועל לכלל המוצרים שהוזמנו. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי העסקה תחשב מבוטלת והודעה על כך תישלח למשתמש.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עם קבלת המוצר שרכשת מהחנות הדיגיטלית האחריות להם ולשימוש בהם עוברת אליך באופן מלא, והבעלים פטור מכל אחריות להם למעט ככל שנקבע אחרת במדיניות החזרת מוצרים כמפורט בתנאי שימוש אלו להלן.
  • אחריות כלשהי של הבעלים בגין מוצר ו/או שירות כלשהם הינה בכפוף לכל דין ובכל מקרה לא תעלה בהיקפה הכספי על המחיר ששולם בפועל לרכישתם ובכפוף לכל דין.
  • ככל שעסקה לא בוצעה עקב תקלה בחנות הדיגיטלית הלקוח יפנה לבעלים לקבלת תמיכה טכנית תחילה, וככל שלהתקלה לא תיפתר, הלקוח יהיה זכאי לזיכוי.
  • מחירים בחנות הדיגיטלית, ככל שיהיו כאלה, נכונים למועד הצגתם, ועשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת הבעלים, והם עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות הבעלים (זולים יותר או יקרים יותר).
  • בתכני החנות הדיגיטלית עלולות ליפול שגיאות לרבות במועדי אספקה, מחירים, תנאי תשלום ועוד, והבעלים שומרים על זכותם לתקן כל טעות כאמור בכל עת כל עוד קיבלת הודעה על הטעות לפני קבלת המשלוח לידיך וכן יבוצע החזר כספי לכל תשלום או חלקו שכבר שילמת.
 5. משלוח לכתובת הלקוח
  • ככל שבחרת באפשרות משלוח המוצר עד הבית, הבעלים יספק לך את המוצרים שנרכשו באמצעות החנות הדיגיטלית לכתובת בישראל שתציין באתר בעת הזמנתו, בכפוף למדיניות חברת שליחויות חיצונית.
  • הלקוח שבחר במשלוח לפי פרק זה, יידרש לשלם דמי משלוח, בסכומים הקבועים באתר מעת לעת. לבעלים שיקול דעת בלעדי להעניק מעת לעת הנחה בדמי המשלוח או משלוח חינם, בתנאים מסוימים או ללא תנאים, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 6. איסוף עצמי
  • בכפוף לכל דין, תוכל לאסוף את המוצרים שנרכשו על ידך מחנויות המותג בכתובת ובמועדים שיתואמו עמך.
  • מוצרים שרכשת ושמצויים במלאי ייארזו וימתינו בחנות הרלבנטית לאיסוף על ידך במועדי קבלת קהל, למשך 30 ימי עסקים. אם החבילה לא תיאסף בתוך התקופה האמורה, יחשב הדבר כביטול העסקה, המוצרים יוחזרו למחסן הבעלים ותזוכה בסכומים שכבר שילמת. הבעלים יהא רשאי לשנות את התקופה האמורה בכל עת, לפי שיקול דעתו.
 7. הוראות כלליות בעניין משלוח ואספקת מוצרים
  • מועד אספקת המשלוח לכתובתך או לחנות שתואמה, בהתאם לעניין מוערך בכ- 7 ימי עסקים, בהתאם למיקום היישוב הרלבנטי. ייתכנו עיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מעומסים, תלות בצדדים שלישיים, שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני, כוח עליון וכיוב' וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין זה.
  • לעניין זה, ימי עסקים הינם ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג.
  • אספקת המוצרים שנרכשו מתבצעת באמצעות חברת משלוחים חיצונית ליישובים מסויימים. במקרים שבהם לא ניתן לקבל את שירות חברת המשלוחים ליישוב מסויים, ניתן לתאם מקום אחר או, לחלופין, המוצרים יישלחו באמצעות דואר ישראל – לבחירת הלקוח.
  • הבעלים עשויים להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות הבעלים, חברות המשלוח ותנאי המשלוח. הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 12:00, או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לעניין זה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.
  • בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה, גם התקנון של חברת דואר ישראל או כל גוף אחר באמצעותו תבצע הבעלים את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.
  • ביטול הזמנה יתבצע בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר הבעלים.
  • הבעלים יהיו רשאים ליצור עמך קשר טלפוני לצורך החלפת מוצר שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר בהם לא ניתן לספק את המוצר שהוזמן, לרבות מקרים שאינם בשליטת הבעלים.
 8. מדיניות ביטול והחזרת מוצרים
  • לא יתאפשר שינוי ו/או ביטול הזמנה שבוצעה בחנות הדיגיטלית ע"י המזמין, אלא במשלוח הודעת ביטול בעמוד ביטול עסקה ובכפוף להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ותקנות הגנת הצרכן שהותקנו מכוחו, וההוראות להלן.
  • אם המשתמש הזמין מספר מוצרים וההזמנה סופקה ללקוח, מכל סיבה שהיא, באופן חלקי (לרבות חוסר במלאי), המשתמש יחויב רק בגין המוצרים שסופקו בפועל והחיוב, ככל שהיה, בגין המוצרים שלא סופקו יבוטל. המשתמש נותן את הסכמתו לביטול, כאמור, מראש.
  • הזמנה של מוצר תכנס לתוקפה רק לאחר שהמשתמש השלים את הזמנתו עם כל הפרטים הדרושים לשם כך, ובהעדר פרט כלשהו להזמנה לא יהיה תוקף.
  • המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע מיד לבעלים על כל פגם או שינוי מהותי מזה המופיע באתר, לצורך ביטול העסקה, או החלפת המוצר.
  • בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון (כהגדרתו להלן) ו/או כל אירוע שאינו בשליטת הבעלים ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של הבעלים באופן מלא או חלקי, יהיו הבעלים רשאים לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתם הבלעדי
  • במקרה של פעילות מיוחדת באתר כגון מארזי מתנה המחולקים, הפעילות מוגבלת למלאי הקיים והיא עד גמר המלאי.
  • לבעלים שמורה הזכות לבטל הצעה או עסקה בכפוף להודעה על כך עד מועד מסירת המוצר לידיך, בכפוף להחזר התשלומים בגין הרכישה ו/או ההצעה, ככל ששולמו עד אותו מועד.
 9. הזנת תכנים לחנות הדיגיטלית
  • אם במסגרת שימוש בחנות הדיגיטלית, חיפוש, הזמנת מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילות אחרת באמצעות החנות הדיגיטלית, החנות הדיגיטלית תאפשר לך להזין מידע ו/או תכנים כלשהם, האחריות על תכנים אלו, משמעותם ועצם הזנתם תחול עליך בלבד.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להזין לחנות הדיגיטלית תוכן כלשהו שעלול לפגוע באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, קנייניו או זכויותיו, ואין להזין תכנים לחנות הדיגיטלית בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין.
  • הבעלים שומרים לעצמם את הזכות, לערוך, לשנות ואף למחוק תכנים כגון בעלי אופי פוגעני, בלתי מוסרי, בלתי חוקי, או עקב תלונה של כך ע"י צד שלישי כלשהו. הנך נותן בזאת את הסכמתך המפורשת לעריכת שינויי תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה של תכנים כלשהם שהוזנו לחנות הדיגיטלית באופן מיידי וללא כל הסכמה נוספת או התראה מראש.
  • זו זכותך לפנות לבעלים ולבקש מחיקה של תכנים שהזנת לחנות הדיגיטלית והבעלים ישתדלו למלא אחר בקשתך, אולם הם אינם מתחייבים לעשות כן.
  • האחריות לכל מעשה או מחדל שאינם עולים בקנה אחד עם האמור לעיל הינה עליך בלבד.
 10. קישורים, פרסומות והפניות מהחנות הדיגיטלית

בחנות הדיגיטלית יכול שתהיה הפניה לתכנים, פרסומות ומקורות שאינם בשליטה ו/או פיקוח של הבעלים. לפיכך אם יופיע בהם חומר פוגעני, בלתי מוסרי, בלתי חוקי, או אם ייגרם באמצעותם ו/או בגינם נזק מכל זוג, אזי לבעלים ו/או מי מטעמם אין ולא תהא כל אחריות על כך.

 1. זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני
  • זכויות הקניין הרוחני בחנות מוגנות בישראל ובחו"ל מכוח חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות.
  • הבעלים מכבדים זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני של אחרים, וגם עליך לעשות כן.
  • החנות הדיגיטלית ותכניה הם הרכוש הבלעדי של בעלי זכויות הקניין בהם, ואינם רכושך, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתנאי שימוש אלו.
  • אלא אם הוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב, יש לראות את המידע ו/או זכויות הקניין הרוחני בחנות הדיגיטלית כשל הבעלים בלבד ו/או כמותרים לשימוש הבעלים ע"י צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שרות, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, יצירות, עיצובים, אמצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, מידע פונקציונאלי, מידע מקצועי, מידע מסחרי ועסקי, וכל מידע ו/או זכות קניין רוחני, בין שנרשמה, ובין שלא נרשמה (להלן: "זכויות הקניין הרוחני").
  • צדדים שלישיים בעלי זכויות קניין רוחני בתכנים שהוזנו לחנות הדיגיטלית ללא ידיעת הבעלים שלהם ו/או ללא הסכמתם, מתבקשים לפנות לבעלים ו/או למי מטעמם ולדווח להם על כך.
  • הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאכוף, להסיר, לשנות, לתקן, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לחנות הדיגיטלית ו/או פרסום של תכנים המפרים זכויות קניין רוחני שלהם ו/או של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את עצמו ו/או את הבעלים במצב של הפרה אפשרית של זכויותיהם ו/או של אחרים.
 2. שימוש בתכני החנות הדיגיטלית
  • אין לעשות בחנות הדיגיטלית ו/או בתכניה כל שימוש פוגעני באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, או זכויותיו, ואין לעשות שימוש כלשהו בחנות הדיגיטלית ו/או בתכניה שהינו בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור.
  • כל שימוש בחנות הדיגיטלית ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בה ו/או נלקחו ממנה, הינם לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות כל שימוש אחר לרבות עסקי, שיווקי או מסחרי (להוציא את השימוש שהחנות הדיגיטלית מאפשרת למשתמשים באופן מפורש, אלא אם יותר לעשות כן ע"י הבעלים במפורש, מראש ובהיתר בכתב, ובהתאם לתנאי ההיתר.
  • בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לנצל איזו מזכויות הקניין הרוחני של הבעלים ו/או צד שלישי ללא הסכמתם, לרבות, אך לא רק, בדרך של גזירה, העתקה, שמירה כקובץ, שכפול, הפצה, עיבוד, מחיקה, תוספת, שינוי, מכירה, השכרה, השאלה, מסירה, הצגה פומבית, ביצוע פומבי, יצירה ניגזרת, או כל דרך אחרת.
  • העושה כן ללא היתר מפורש מאת הבעלים, מראש ובכתב, ככל שיינתן ובכפוף לתנאיו, מסתכן בהעמדה לדין פלילי ובהליכים אזרחיים, לרבות צווי מניעה, חיפוש, תפיסה, תביעות כספיות, עיכוב טובין, מעצר, מאסר, וכל אמצעי אכיפה אחר ו/או נוסף שהבעלים ימצאו לנכון.
  • אין ולא יהיה בהיתר שיינתן לך ע"י הבעלים לעשות שימוש בתכנים כלשהם בחנות הדיגיטלית, אם וככל שיינתן, כדי לגרוע מזכויות הבעלים, לרבות זכויות בעלות בכלל, וזכויות הקניין הרוחני בפרט, ולא ישתמע ממעשה או מחדל כלשהו של הבעלים משום הסכמה להעברה ו/או למתן שימוש בזכות קניין רוחני כלשהי או זכות אחרת לבעל ההיתר או לאדם אחר, אלא אם הוסכם על כך במפורש, מראש ובכתב, ובכפוף לזכויות השייכות לבעלים, או שהאחרונים קיבלו מצדדים שלישיים, ובכפוף להוראות כל דין.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "שימוש הוגן" ביצירה, כמשמעותו בכל דין הינו מותר למטרת לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך, בכפוף לכל דין בישראל בלבד. בכל שימוש הוגן, חובה לתת קרדיט למחבר התוכן ולחנות הדיגיטלית. אין להטיל בתוכן כל פגם, או לעשות בו כל סילוף או שינוי צורה אחר, או פעולה פוגענית אחרת, אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.
 3. פטור מאחריות
  • הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי, חוזית ו/או נזיקית ו/או אחרת, לשימוש כלשהו שייעשה באתר, בחנות הדיגיטלית ו/או בישומייה, ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש בחנות הדיגיטלית מסיבה כלשהי.
  • הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי לתכנים שיימסרו או יוזנו על ידך, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, קבצי מחשב שיצורפו אליהם, ולכל נזק, הפסד, עגמת נפש או תוצאות, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לצד שלישי כלשהו.
  • הבעלים לא יישאו בכל אחריות לכל נזק עקב הורדת החנות הדיגיטלית ו/או נזק שנבע מקישור הכלול בחנות הדיגיטלית ולכל נזק שנבע מהצגה או מפרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. כמו כן, אחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך הנם עליך והנך להתחייב בזאת לשפות את הבעלים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
  • הבעלים לא מתחייבים לשמור תכנים כלשהם שהזנת לחנות הדיגיטלית, ו/או שהורדת מהחנות הדיגיטלית, והאחריות על שמירת תכנים באמצעים שלך, הינם בלתי תלויים בבעלים ו/או בחנות הדיגיטלית ו/או במי הקשור עימם, והיא עליך בלבד. שמירת תכנים כאלו הינה בכפוף להוראות כל דין ותנאי שימוש אלו.
  • הנך להצהיר בזאת כי כל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לך בגין השימוש בחנות הדיגיטלית הינם עליך, לרבות: תאונות, עוגמת נפש, היבטים כלכליים וכל נזק אחר. כן יצויין כי השימוש במכשיר הנייד בזמן נסיעה ובכלל זה לצורך שימוש באפליקציות ובכלל זה בחנות הדיגיטלית נשוא תנאי שימוש אילו, הינו אסור ומסוכן לך ולסביבתך.
 4. שיפוי

הנך להתחייב לשפות ולפצות את הבעלים ו/או כל מי מטעמם, בגין כל מעשה ו/או מחדל שגרם לבעלים נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תנאי שימוש אלו, בין עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.

 1. סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על הוראות תנאי שימוש אלו ופרשנותם, ומקום הבוררות והשיפוט יהיו בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

 1. שינויים בתנאי שימוש

יכול שבהוראות תנאי שימוש אלו יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים, עליהם תפורסם הודעה. אם הינך מעוניין להמשיך לעשות שימוש בחנות הדיגיטלית זו, ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים, אלא אם הם יעמדו בסתירה להוראות החוק.

 1. פנה אלינו

נשתדל לטפל בפניות מתאימות אלינו בהקדם האפשרי. פניות כאמור יש להעביר לפי הפרטים להלן:

שם: מאיה נגרי בע"מ

כתובת: ת.ד. 326 געש, מיקוד 6095000

טלפון: 09-8356450

פקס: 09-8356451

EMAIL: shop@mayanegri.com